Privacyverklaring

MANUS Software Europe B.V. (MSE) vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door MSE dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt MSE zich aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat MSE:

  • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens opgeslagen worden;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt wordt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden geregistreerd;
  • uw gegevens niet doorgeven worden aan derde partijen, tenzij noodzakelijk voor het proces waar uw werkgever de MANUS+ software voor in gebruik heeft;
  • passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen;
  • u de mogelijkheid biedt om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen .

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die MSE opslaat en bewaart, die noodzakelijk zijn om de software juist te laten werken, zijn:

Noodzakelijke Persoonsgegevens

Unieke identificatie: naam, BSN, salarisidentificatienummer, geboortedatum, klokkaartnummer, personeelsnummer;

Contract gegevens: alle gegevens van de (ex)werknemer betreffende de arbeidsrelatie, die op grond van wet- en regelgeving, of processen noodzakelijk zijn, voor berekening, historie en vastlegging;

Communicatie: email, adres en telefoonnummer voor autorisatie en wettelijke verplichtingen.

Calculatie- en procesgegevens

Werktijden: kloktijden, (aangepaste) werktijden, pauzes;

Absentie: vakantie, bijzonder verlof, ziekte (enkel de door AVG toegestane informatie), ATV, ADV, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, onbetaald verlof;

Balansen: plus/min uren, diverse vakantiebalansen (waaronder wettelijk en bovenwettelijk) en urencompensatie;

Roosters: beschikbaarheid-, school-, basis- en werkroosters;

Voorkeuren: taal en communicatiemedium.

Doeleinden

Bovenstaande gegevens worden geregistreerd om tot een juiste vastlegging van de gerealiseerde uren, het verlof en het verzuim te komen teneinde correcte informatie te verstrekken om tot een juiste, volledige en tijdige verloning te komen.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden enkel en alleen doorgegeven aan derde partijen, wanneer dat noodzakelijk is voor het bedrijfsproces van uw (ex)werkgever Dit geldt bijvoorbeeld voor de afhandeling van de verloning.

Cookies

MANUS+ registreert alleen cookies om het inloggen makkelijker te maken. Wanneer, bij het inloggen, in het vakje "Herinner mij" een vinkje wordt gezet, blijft dit cookie gedurende 14 dagen staan. Informatie die opgeslagen wordt tijdens een sessie wordt verwijderd zodra de sessie wordt afgesloten.

Beveiligen en bewaren

MSE heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo draagt MSE via een uitgebreid rechtensysteem zorg dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de genomen veiligheidsmaatregelen regelmatig geaudit worden, door een geregistreerde auditor.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of portals van derden die door middel van links, of via single-sign-on met de website of app van MSE zijn verbonden. MSE kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website of portal de privacyverklaring van deze website, of dit portal, voor meer informatie over de manier waarop deze partij met uw gegevens omgaat.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wijzigingen zullen op de website van MSE worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Echter uw gegevens zullen nooit worden gebruikt voor doeleinden die anders zijn dan waar u toestemming voor heeft gegeven.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u een account heeft kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te (laten) wijzingen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met MSE uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.